top of page

Phân tích chiến lược dựa trên Mô hình CL

Leadership

Companies

Cluster

Logistics

Land

Labor

Legal

Lending

Complements

Clients

Global

Value

Chains

Choice

Nền tảng là năng lực quản trị và lãnh đạo

Hạt nhân của phát triển kinh tế là cụm ngành, gồm: doanh nghiệp, phụ trợ và đầu ra

Mục tiêu của cụm ngành là kết nối được với các chuỗi giá trị toàn cầu

Có 5 đòn bẩy để hỗ trợ cụm ngành là: Lực lượng lao động, đất đai, hạ tầng, vốn và môi trường pháp lý

Từ đó, đạt được lựa chọn mục tiêu PTKTXH

Các lĩnh vực C: Sử dụng công cụ thị trường

Các lĩnh vực L: Sử dụng công cụ quản trị

Copyright: Mô hình CL do VNi phát triển dựa trên các công cụ phát triển kinh tế của các chuyên gia và tổ chức quốc tế bao gồm Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Thương mại Thế giới, Michael Porter và Ricardo Hausmann tại ĐH Harvard, kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn của VNi qua nhiều năm tại Việt Nam.

bottom of page